Rasoolallah ﷺ Wisaal Ke Baad Bhi Zinda Hain

0
53

 

Rasoolallah ﷺ Wisaal Ke Baad Bhi Zinda Hain

Ahle haq ka khyaal yeh hai ki maut bilkul khatm ho janey ka naam nahin hai balki rooh ke jism se nikal janey ka naam hai. Kyunki maut ke maeeney agar yeh liye jaaye ki woh rooh or jism dono’n ke fanaa ho janey or mit janey ka naam hai to sawaal yeh paida hoga kabr mein azaab wa sawaab kiske liye hai. To manna padega ki insaan marney ke baad bhi ek khaas kism ki aesi zindagi rakhta hai jiske zariye woh Allah Ta’ala ki taraf se inaam ya azaab ka aehsaas kar sake. Iske alawa Ahadees se yeh bhi saabit hai murda logo’n ko pehchanta hai unki aawaz sunta hai dekhta ya janta hai yeh to har insaan ke liye hai. Lekin Khudaye Ta’ala ke kuch makhsoos bandey aese bhi hain jo baad maut ke bhi poori tarah zinda hain or unhe duniya ke se ikhtiyaraat wa badey kamaalaat haasil hain or woh jism wa rooh dono’n ke sath zinda hain khaaskar mehboob-e-Khuda Hazrat Mustafa ﷺ to parda farmaney ke baad poorey taur par duniya hi ki tarah hayaat hain or aapki duniyawee or wisaal ke baad ki zindagi mein koi fark nahin hai or aapki yeh hayaatey barzakhee digar Ambiya wa Aoliya se aala wa ashraf wa akmal hai. Aap par thodi der ke liye maut taari ki gayi or phir hamesha ki zindagi ata farmayi gayi or shaheedo’n ko to saaf Qur’an Kareem mein Allah Jalla Shaanuhu ne zinda kaha. Or unhe murda kehna se mana farmaya. Qur’an Kareem mein hai:-

Jo log raahey Khuda mein qatl ho gaye unhe murda na kaho balki woh zinda hain haan tumhe khabar nahin hai.

(Para 2 Ruku’a 3)

Or dusri jagah farmaya hai:-

Jo raahey Khuda mein maarey gaye unhe murda khayaal na karo balki woh zinda hain apne Rab ke yahaan rizk diye jaatey hain, shaad hain is par jo Allah ne unhe apne fazl se diya.

(Para 4 Ruku’a 8)

Ab isse mut-alliq Ahadees mulahiza farmaiye inme kuch Ahadees to woh hain jo aam logo’n se mut-alliq hain ki woh bhi marney ke baad ek khaas kism ka aehsaas or ilm rakhtey hain. Or kuch Ahadees khaasaney Khuda khaas kar Huzoor Sayyadna Ahmed Mustafa ﷺ ke baad wisaal hayaatey haqeeqee wa jismani ke saboot mein hain yahaan yeh bata dena bhai zaroori hai ki Qur’an Kareem ki jin Aayato’n ya Hadeeso’n mein Huzoor ﷺ ke liye maut ka lafz aaya hai to iska matlab yeh hai ki thodi der ke liye aap par maut taari hui or beshak maut wa fanaa se bilkul paak sirf Allah Tabaarak wa Ta’ala hi ki zaat hai is tarah dono’n tarah ki Aayaat wa Ahadees par amal ho jayega. Yaani jin Aayaat mein ya Ahadees mein aapke liye maut ka zikr hai iska matlab yeh liya jaaye ki thodi der ke liye maut aayi. Or woh Aayaatey Qur’aaniya jo humne likhi or jo Ahadees hum pesh karenge ki inka matlab yeh liya jaaye ki ek aan ke liye maut se wabastagee ke baad aap bakaeedah hayaat hain. Yaani maut bhi aayi or hayaat bhi hain.

 

Hadees No. 1:

Hazrat Abu Dardah kehte hain ki Rasoolallah ﷺ ne irshaad farmaya ke Jumme ke din mere oopar Durood Shareef padha karo yeh haaziree ka din hai is din farishtey haazir hotey hain or jab bhi koi mere oopar Durood padhta hai to uska Durood mere oopar pesh hota rehta hai jab tak woh padhta rehta hai. Hazrat Abu Dardah kehte hain maine arz kiya aapke duniya se rukhsat honey ke baad bhi? Rasoolallah ﷺ ne irshaad farmaya beshak Allah Ta’ala ne zameen ke liye haraam kar diya hai ki woh Ambiya ke jism ko khaaye Allah ke Nabi zinda rehte hain or unhe rizk diya jata hai.

(Ibne Maajah Safa 119, Mishkaat Safa 121)

Yeh Hadees-e-Paak is aqeedey ke liye bilkul sareeh wa saaf hai ki Rasoolallah ﷺ ki hayaatey zaahiree or baad wisaal mein kisi kism ka koi fark nahin hai.

Hadees No. 2:

Hazrat Aayesha Saddiqa se marwi hai ki main is hujrey jis mein Rasool ﷺ ki kabrey anwar hai yoon hi nangey sar aati jati thi ki ek kabr mere shauhar ki hai (Yaani Rasoolallah ﷺ ki) or dusri kabr mere baap ki hai (Yaani Hazrat Abu Bakr Radiallaho Ta’ala Anho ki) or jab se isme Hazrat Umar Farooq Radiallaho Anho dafn kiye hain to jab kabhi bhi main aati hoon to sharm wa hayaa ki wajah se chaadar khoob lapait kar aati hoon.

(Mishkaat Safa 154)

Is Hadees se khoob wajeh ho gaya ki Hazrat Aayesha Saddiqa Radiallaho Ta’ala Anha ka aqeeda yehi tha ki Khudaye Ta’ala ke makhsoos bandey baad wisaal apni kabro’n se aese dekh rahey hain jaise zindagi mein mulahiza farmatey they warna Hazrat Rasool Paak ﷺ or Hazrat Abu Bakr ki kabr anwar par baap or shauhar honey ki bina par be-parda aana or Hazrat Umar ke wahaan dafn honey ke baad pardey ke sath aaney ka or kya matlab hai?

Hadees No. 3:

Hazrat Abdullah Bin Umar se marwi hai ki Rasoolallah ﷺ ne irshaad farmaya jisne Haj kiya or meri qabr ki jiyaarat ki to woh aesa hi hai jaise usne mujhko duniyawi zindagi mein dekha.

(Mishkaat Safa 241)

Hadees No. 4:

Hazrat Abuzar Gifaree se marwi hai ki Rasoolallah ﷺ ne meraaj ki shab aasamano’n mein Hazrat Aadam, Hazrat Idrees, Hazrat Ibraheem, Hazrat Moosa, Hazrat Isaa Alehimus-slaam se mulaqaat farmayi or yeh bhi zikr kiya ki unhoney Aadam Alehis-slaam ko pehle aasmaan par or Ibraheem Alehis-slaam ko chhatey aasmaan par paya to Huzoor jab Jibraeel Alehis-slaam ke sath Hazrat Idrees Alehis-slaam ke paas se guzrey to unhoney Huzoor ﷺ ke liye farmaya ki mubaarak ho yeh safar-e-Meraaj inko jo swaleh Nabi hai or swaleh bhai hain. Phir Rasoolallah ﷺ Hazrat Moosa ke paas se guzrey to Hazrat Moosa ne bhi Huzoor ﷺ ko isi tarah mubaarakbaad di Huzoor ﷺ ne puchha yeh kaun hain to Hazrat Jibraeel ne arz kiya Huzoor yeh Moosa hain. Rasoolallah ﷺ ne irshaad farmaya ki phir main Hazrat Isaa Alehis-slaam ke paas se guzra to unhoney ne bhi isi tarah mubaarakbaad di maine kaha yeh kaun hain? Bataya gaya yeh Isaa hain Maryam ke bete, phir main Hazrat Ibraheem Alehis-slaam ke paas se guzra to unhoney kaha mubaarakbaadi inke liye jo swaleh Nabi or swaleh farjand hain maine kaha yeh kaun hain? Bataya gaya yeh Hazrat Ibraheem Alehis-slaam hain.

(Muslim Zild 1 Safa 93, Mishkaat Safa 529 or Bukhari Zild 1 Safa 471)

Is Hadees ke yeh alfaaz humne Muslim Shareef se naql kiye hain iske alawa is mafhoom ki Hadees yaani Shab-e-Meraaj Huzoor ﷺ ka Ambiya Kiraam se mulaqaat duaa wa salaam or baat-cheet or mubaarakbaadiya’n Bukhari or Muslim balki takreeban sabhi Ahadees ki kitaabo’n mein mukhtalif muqamaat par mukhtalif alfaaz se marwi hai. Jisse khoob achhi tarah saabit hota hai ki Ambiya Kiraam baad wisaal bhi apne jismo’n ke sath zinda hain or zameeno’n aasamano’n mein jahaan chahtey hain rehtey hain aatey or jatey hain. Balki is Hadees ke aakhiri kalmaat jo ikhtisaar ke pese nazar humne naql nahin kiye inme yeh bhi hai Hazrat Moosa Alehis-slaam ke kehne par baar baar Huzoor ne Rab Ta’ala se namaaz mein aasani chaahi or woh 50 se 5 waqt ki hui. In Ahadees ko padhkar yeh kehna ki Ambiya wa Auliya m’aazallah mar kar fanaa ho gaya yeh bilkul mitti yeh imaan walo’n ki boliya’n nahin hain.

Hadees No. 5:

Hazrat Abdullah Bin Abbas se marwi hai Huzoor ﷺ ke sahabaa mein se ek sahab ne ek jagah kabr par khema laga liya or unhe khabar na thi ki yahaan kabr hai to unhe maloom hua ki yeh kisi ki kabr hai or sahibey kabr Sureh Tabaa-rakal-laji ki tilaawat kar rahe hain yahaan tak ki unhoney poori Sureh tilaawat ki yeh sahab Huzoor ﷺ ki khidmat mein haazir hue or arz kiya Ya Rasoolallah maine bhool se ek kabr par khema lagaya to maine dekha ki kabr mein jo sahab hain woh Sureh Mulk Tilaawat kar rahey hain yahaan tak ke unhoney poori Sureh padhi.

(Tirmizee Zild 2 Safa 112, Mishkaat Safa 187)

Is Hadees se maloom hua ki Allah ke makhsoos bandey apni kabro’n mein hayaat hain or woh apni kabro’n mein Khudaye Ta’ala ki ibaadat or Qur’an Azeem ki tilaawat bhi kar lete hain yaani inki zindagi duniya ki tarah hai.

Hadees No. 6:

Hazrat Abdullah Bin Abbas se marwi hai ki Rasoolallah ﷺ arzak ghaati se guzrey farmaya yeh kaun si ghaati hai arz kiya gaya arzak farmaya goya ke main Moosa Alehis-slaam ko dekh raha hoon jo pahaadi se niche utar rahe hai or buland aawaz se izzo inkasaari ke sath Allah Ta’ala ke liye Haj ka talbiyah padh rahey hain phir Huzoor ﷺ Harsha pahaadi rastey par tashreef laaye farmaya yeh kaun sa pahaadi raasta hai? Arz kiya gaya iska naam Harsha hai to Huzoor ﷺ ne farmaya goya ki main Mataa ke bete Hazrat Yunoos Alehis-slaam ko ek purgosht surkh oontni par dekh raha hoon woh oon ka jubba pehne hue hain unki oontni ki muhaar khujoor ki chhal se bani hui hai or woh Haj ke liye talbiyah padh rahey hain.

(Muslim Zild 1 Safa 94)

Yaani jin Ambiya Kiraam ke wisaal ko kayi kayi hazaar saal guzar chuke they inko Huzoor ﷺ ne Haj ke liye talbiyah padhtey hue yaani Haj karte hue Mulahiza farmaya. (Aankh se dekha)

Hadees No. 7:

Hazrat Jaabir se marwi hai jab Uhud ka maarka darpesh aaya to mere baap ne raat ko mujhe bulaya or farmaya ki lagta hai ki subah ko jung mein shaheed honey wale Ashaab mein pehla main hoonga or Huzoor ﷺ ko chhod kar baki logo’n mein mere nazdeek sabse jyada mehboob tum ho. Mere oopar kuch karz hai isko ada karna or apni behno’n ke sath nek sulook karna Hazrat Jaabir kehte hain jab subah ko jung hui to sabse pehle mere baap shaheed hue maine unhe ek dusre ke sath qabr mein dafn kar diya, phir mujhko nagwaar maloom hua ki mere baap kisi or ke sath qabr mein dafn ho to maine 6 maah ke baad qabr ko khod kar unhe nikala to woh aese nikle jaise aaj or abhi-abhi dafn kiye gaye ho bas zara kaan mutassir tha.

(Bukhari Zild 1 Safa 180)

Is Hadees se bakhoobi maloom hua Hazrat Jaabir ke walid Abdullah 6 maah guzrney ke baad bhi qabr mein sahi wa saalim taro taza they. Lihaza yeh kehna durust hai ki khuda ke khaas bandey maut ke baad bhi zinda hain.

(Bukhari Zild 1 Safa 178)

Hadees No. 8:

Hazrat Anas riwayat karte hain ki Rasoolallah ﷺ ne irshaad farmaya insaan jab qabr mein dafn kar diya jata hai or log mudney lagtey hain to woh in logo’n ke jooto’n ki aahat sunta hai.

(Bukhari Zild 1 Safa 178)

Hadees No. 9:

Hazrat Abu Saeed Khudari Radiallaho Ta’ala Anho se marwi hai ki Rasoolallah ﷺ ne irshaad farmaya ki jab janaaza tayyar ho jata hai or log usey kandhey par uthhatey hain agar woh achha hai to kehta hai mujhe jald se le chalo agar bura hai to ghar walo se kehta hai mujhko tum kahaan liye ja rahey ho. Iski aawaz ko siwa insaano ke sab suntey hain agar insaan sun le to behosh ho jaye.

(Bukhari Zild 1 Safa 176)

Hadees No. 10:

Ibne Shahaab ne kaha ki yeh hai Rasoolallah ﷺ gazwaat (ladaiyaa’n) or phir gazwa Badar ka zikr karte hue bataya ki Badar mein maare gaye kaafiro’n ki laasho’n se khitaab karte hue Rasoolallah ﷺ ne irshaad farmaya “Kya tumne woh pa liya jiska tumhare Rab ne tumse sachha waada farmaya tha. Logo’n ne kaha Ya Rasoolallah kya aap murdo’n se kalaam kar rahein hain.? Rasoolallahﷺ ne irshaad farmaya jo kuch main keh raha hoon yeh tumse jyada meri baat ko sun rahe hain.

(Bukhari Zild 2 Safa 573)

Hadees No. 11:

Hazrat Aayesha Saddiqa Radiallaho Ta’ala Anha se riwayat hai ki unhoney Rasoolallah ﷺ se puchha ki jab hum qabro’n ki ziyarat karein to kya padhey? Huzoor ﷺ ne irshaad farmaya padho Aye Momino’n or Musalmano’n ke ghar walo tum par salaam ho Allah Ta’ala humare pichhle or pehle walo’n par reham farmaye hum bhi InshaAllah Ta’ala tumse milne wale hain.

(Muslim Zild 1 Safa 314, Kitaabul Janaeez Mishkaat Baab Ziyaratil-qubur Safa 154)6666

Hadees No. 12:

Hazrat Bureeda se marwi hai ki jab log qabro’n ki ziyarat ko jatey to Rasoolallah ﷺ unhe yeh alfaaz sikha dete-

Aye Momino’n or Musalmano’n ke ghar walo tum par salaam ho InshaAllah hum bhi tum se zaroor milne wale hain. Hum Allah Ta’ala se apne or tumhare liye aakhirat mein azaab se salaamati maangtey hain.

In Ahadees ko padhkar aapko lagega ki Huzoor ﷺ ne qabro’n ki ziyarat ke waqt jo dua taleem farmayi hai uska tareeka aesa hai jaise zindo’n se baat-cheet or dua wa salaam karte hain or manna padega ke marne ke baad bhi insaan ek khaas kism ki zindagi ke sath zinda hai.

Hadees No. 13:

Hazrat Saeed Bin Abdul Azeez se marwi hai ki ayyamein harrah mein 3 din masjid-e-Nabawi Shareef mein na azaan hui or na takbeer Hazrat Saeed Bin Musayyab Masjid hi mein rahe or unhe namaaz ke waqt ka pata ek gungunaahat ki aawaz se chalta tha jo Rasoolallah ﷺ ki Qabr-e-Anwar se har namaaz ke waqt aati thi.

(Mishkaat Baabul Karamaat Safa 545)

Yeh waqeya Harrah 63 Hizri ka woh bhayaanak haadisa hai ki jab Yazeed paleed ne Muslim Bin Akba ko ek lashkar dekar Madeeney par chadhayi karaai or Shehar-e-Rasool ko barbaad kiya beshumar mard wa aurat qatl kiye gaye aabroo rezi bhi ki gayi Masjid-e-Nabawi Shareef mein musalsal 3 din tak azaan wa jama’at na hui. Mash’hoor Tabaee Hazrat Saeed Bin Musayyab deewano’n ki tarah Masjid Shareef ke ek koney mein rehtey they Yazeedi fauj ne unhe paagal samajh kar chhod diya tha yeh azaan wa namaaz ke waqt Rasoolallah ﷺ ki Qabr-e-Anwar se gungunaahat ki aawaz suntey or usi par namaaz ada farmatey.

Hadees No. 14:

Hazrat Ka’ab se riwayathai ki har din 70000 farishtey utartey hain or woh Rasoolallah ﷺ ki Qabr-e-Anwar ko gher lete hain, apney par bichha dete hain or Rasoolallah ﷺ par Durood Shareef padhtey rehtey hain yahaan tak ke jab shaam ho jaati to woh chhad jaatey hain or inki tarah itne hi farishtey or utartey hain woh bhi isi tarah kartey hain yahaan tak ke Huzoor ﷺ jab Qabr-e-Anwar se bahar tashreef laayenge to 70000 farishto’n ke jhurmuth mein jalwa farmayenge or woh farishtey aapko pahunchayenge.

(Mishkaat Baabul Karamaat Safa 546)

Is Hadees ke peshe nazar yakeenan Rasoolallah ﷺ Qabr-e-Anwar mein ba-kayeda ba-hayaat hain isiliye to yeh sab aehtamaam farmaya jaata hai.Warna jahaan sirf mitti ka dhher ho wahaan farishtey kyun aayenge.

Hadees No. 15:

Hazrat Aayesha Saddiqa farmati hain ki jab Hazrat Nijashee ka wisaal hua to hum logo’n mein yeh baat mash’hoor thi ke inki qabr par humesha noor rehta hai. Yeh Hadees Abu Da’ood ne riwayat ki.

(Mishkaat Baabul Karamaat Safa 545)

Yeh sab Ahadeesey Kareema jin mein se kisi mein aapne mulahiza farmaya ki ayyamein harrah mein har namaaz wa azaan ke waqt Huzoor ﷺ ki Qabr-e-Anwar se gungunaahat ki aawaz aati thi or kisi mein yeh ki aapki Qabr-e-Anwar par 70000 farishtey subah wa shaam badal badal kar haazir hote hain or aap par Durood Shareef padhtey rehtey hain or isi unwaan ki or Hadeesein jo aapne mulahiza farmayi. In sabke bawuzood kisi musalmaan se yehi ummeed nahin ki ja sakti ki woh yeh bakwaas karein ke Huzoor murda hain ya mar kar mitti mein mil gaye hain or aapki Qabr-e-Anwar mitti ka dhher hai. Aesi baatein karne wala koi kaafir to ho sakta hai lekin musalmaan nahin.

Ab Huzoor ﷺ ke baad wisaaley hayaat haqeeqi se muta’alliq ek Hadees mulahiza farmaye.

Hadees No. 16:

Hazrat Abdullah Ibne Abbas Radiallaho Ta’ala Anho irshaad farmatey hain ki maine ek din dopehar ke waqt Rasoolallah ﷺ ko khwaab mein dekha ki aap pareshan haal or gubaar aalood hain or aapke daste paak mein ek bottle hai jisme khoon hai maine arz kiya Ya Rasoolallah ﷺ aap par mere maa-baap qurbaan, yeh kya hai? Aapne farmaya yeh Hussain or unke saathiyo ka khoon hai aaj ka din mujhe isko ikattha karne mein guzar raha hai. Hazrat Abdullah Ibne Abbas Radiallaho Ta’ala Anhuma farmatey hain ki maine hisaab lagaya to yeh wohi din wohi waqt tha jisme janaab Hussain shaheed kiye gaye.

(Mishkaat Baab Manaakibey Ahle Bait Safa 572)

Is Hadees se jahaan yeh maloom hua ki Rasoolallah ﷺ parda farmaney ke baad ba-kayeda zinda wa jaaved hain wahin yeh bhi saabit ho gaya ki aap aalam mein kahin bhi ja sakte hain jaise ki Imam Hussain ki shahaadat ke waqt aap Karbala mein they.

Hadees No. 17:

Hazrat Abu Ayyaash Radiallaho Ta’ala Anho se riwayat hai ki Rasoolallah ﷺ ne irshaad farmaya ki jo subah ke waqt yeh dua padhey “Allah ke alawa koi mabood nahin woh akela hai uska koi sajhee nahin uske liye badshaahat hai or usi ke liye hamd hai or woh har baat par qaadir hai”.

To usko Hazrat Ismaeel Alehis-slaam ki aulaad mein se ek ghulaam aazad karne ka sawaab milega or uske naam-e-aamal mein 10 nekiyaa’n likhi jayegi or uske 10 gunaah kam kar diye jayenge or uske 10 darje buland kar diye jayenge or woh shaam tak shaitaan se mehfooz rahega or agar shaam ko bhi padh le tab bhi isko itna hi milega. Phir ek sahab ne Huzoor ﷺ ko khwaab mein dekha or puchha Ya Rasoolallah ﷺ Abu Ayyaash ne aapke hawaale se yeh dua padhne par jo yeh sawaab bataya hai waqayee aesa hi hai (Aapne aesa farmaya hai?) to Huzoor ﷺ ne farmaya Abu Ayyaash ne jo kuch kaha woh sahi hai yaani woh humara hi farmaan hai.

(Abu Da’ood Zild 2 Kitaabul Aadab Safa 692) (Ibne Maza Baab Maayeda’oo Bihir-rajul Iza Asbaha wa Amsa Safa No. 284)

(Mishkaat Baab Ma-yaqulo’n Indas-sabaah Wal-masa’a Safa 210)

Is Hadees se khoob wajeh ho gaya ki Huzoor ﷺ wisaal ke baad bhi zinda hain logo’n ke paas khwaab mein bhi tashreef laate hain or unhe faiz bhi pahunchatey hain or haq or na-haq ke faisaley bhi farmatey hain.

Hadees No. 18:

Jab aapke shehjaadey Hazrat Ibraheem ka wisaal hua to Huzoor ﷺ ne farmaya unke liye jannat mein ek dudh pilaaney wali mukarrar kar di gayi hai.

(Mishkaat Safa 568)

Bachpan mein intikaal karne ki wajah se jinhe jannat mein dudh pilaya jaata hai.Unhe murda kehna musalmaan ka kaam nahin hai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here